ALGEMEEN PRIVACYBELEID DOLE PACKAGED FOODS EUROPE BV

Ingangsdatum:  1-1-2021

Dole Packaged Foods Europe BV en daaraan gelieerde ondernemingen hebben uw privacy en de veiligheid van uw Persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. We nemen de bescherming van uw Persoonsgegevens dan ook zeer serieus. In dit Algemeen Privacybeleid, dat uitsluitend van toepassing is op de Persoonsgegevens van personen binnen de EU, worden de verschillende soorten Persoonsgegevens die we verzamelen uiteengezet, evenals hoe we die Persoonsgegevens verwerken en beschermen. Daarnaast lichten we toe welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Onderaan dit Algemeen Privacybeleid staan de definities van alle termen in dit Algemeen Privacybeleid die met hoofdletter zijn geschreven.

1.     De verantwoordelijke organisatie voor het verwerken van uw Persoonsgegevens

Uw contractpartij en de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw Persoonsgegevens is Dole Packaged Foods Europe BV (“Dole”, “we”, “wij” of “ons”/”onze”). Dit is de entiteit die u van dit document voorziet. Voor werknemers van Dole is dit bijvoorbeeld de Dole-werkgeversentiteit; voor leveranciers en klanten de Dole-contractentiteit.

2.     Contactgegevens van onze afdeling gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Dole via:

E-mail: privacy.officer@doleintl.com.

Adres: Weena 200, Unit 2.A, 3012 NJ, Rotterdam, Nederland

3.     Een overzicht van hoe we uw gegevens verwerken

In dit Algemeen Privacybeleid wordt met Persoonsgegevens uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, of enige andere persoonlijke of feitelijke gegevens bedoeld die gerelateerd zijn aan een specifiek of identificeerbaar natuurlijk persoon.

We verzamelen onder andere de volgende Persoonsgegevens van u:

i. Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt

ii. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt

iii. Persoonsgegevens die we verzamelen via andere bronnen, zoals derden.

In de onderstaande lijst wordt uiteengezet welke Persoonsgegevens we voor welke doeleinden verwerken.

We verwerken de onderstaande Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Daarnaast kunnen we aanvullende gegevenscategorieën en/of aanvullende verwerkingsdoeleinden toevoegen op basis van:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een contract
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Bescherming van het vitale belang van een individu
 • Legitieme bedrijfsbelangen van Dole

3.1.  Werknemers, trainees, tijdelijke arbeidskrachten en sollicitanten

De rechtsgrond voor de volgende verwerking is de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst, of, indien u een sollicitant bent, de administratie van uw sollicitatie. We verwerken uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande kennisgeving gegevens op basis van uw toestemming of de legitieme belangen van Dole.

Indien u een Werknemer, trainee of tijdelijke arbeidskracht bent, verwerken we uw Persoonsgegevens in de volgende categorieën:

 • Identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer(s), foto en andere contactgegevens)
 • Arbeidsvoorwaarden, kwalificaties, functieomschrijving, achtergrondonderzoek
 • Financiële gegevens (salaris, bonusinformatie, prestatiebeoordelingen, belastinginformatie, berekening van uw pensioenregeling)
 • Verbindingsgegevens (wachtwoord, werknemers-ID, IP-adres)
 • Indien relevant, uw BSN-nummer
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze meldlijn voor ethische kwesties en worden genoemd in de gerapporteerde feiten, en informatie verzameld om de gerapporteerde feiten te verifiëren, in het verificatierapport en in de opvolging van het rapport

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van arbeidsovereenkomsten
 • Overzicht van prestaties en evaluaties van werknemers
 • De navolging van jaarlijks verlof en ziekteverlof
 • Het beheer van e-mails
 • Het inwerken van werknemers
 • Het beheer van bedrijfsevenementen
 • Het beheer van pensioenregelingen voor werknemers
 • Belastingaangiften
 • Audits
 • Het beheer van onze meldlijn voor ethische kwesties

3.2.  Klant of contactpersoon van klant

Indien u een klant of contactpersoon van een van onze klanten bent, verwerken we de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Naam en contactgegevens (identiteit, e-mailadres, telefoonnummers, adressen)
 • Financiële informatie (bank- en factuurgegevens)
 • Communicatie en IT-gebruik (wachtwoord, IP-adres)

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Marketing en beheer van de klantrelatie
 • Kwaliteitszorg en contactgegevens in noodgevallen, en
 • Naleving en wettelijke vereisten (douane en fiscale controles)

 De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van het klantcontract en het beheer van de klantrelatie. We verwerken uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande kennisgeving gegevens op basis van uw toestemming of de legitieme belangen van Dole.

3.3.  Consument

Indien u een consument bent, verwerken we de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Naam en contactgegevens (identiteit, e-mailadres, telefoonnummers, adressen)

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van consumentklachten en vragen, en
 • Het verkrijgen van hoogwaardige statistieken

De rechtsgrond voor deze verwerking is inzicht in de consumentverwachting en waarborging van de kwaliteit van onze diensten. We verwerken uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande kennisgeving gegevens op basis van uw toestemming of de legitieme belangen van Dole.

3.4.  Leverancier

Indien u een leverancier bent, verwerken we de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Naam en contactgegevens (identiteit, e-mailadres, telefoonnummers, adressen)
 • Financiële informatie (bank- en factuurgegevens), en
 • Communicatie en IT-gebruik (wachtwoord, IP-adres)

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van aankopen/herbevoorrading
 • Traceerbaarheid van producten
 • Kwaliteitsaudits, en
 • Douane en fiscale controles

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van het leverancierscontract dat we met u hebben. We verwerken uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande kennisgeving gegevens op basis van uw toestemming of de legitieme belangen van Dole.

3.5.  Websitegebruikers

U kunt onze website bezoeken zonder enige Persoonsgegevens met ons te delen. Indien u echter instemt met het gebruik van cookies of vergelijkbare traceertechnologieën en/of formulieren invult, contact met ons opneemt of anderszins uw gegevens met ons deelt, wordt deze informatie door ons verwerkt met als doel om u de website te kunnen tonen en gerelateerde diensten te kunnen bieden.

 De rechtsgrond voor deze verwerking is ons aanbod van diensten of uw toestemming.

4.     Uw keuze of uw verplichting om Persoonsgegevens met ons te delen

4.1.  Benodigde Persoonsgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de verwerking van uw sollicitatie, de administratie van uw dienstverband, de uitvoering van onze leveranciers- of klantovereenkomst, of om u als consument onze diensten te kunnen aanbieden.

 Indien u weigert ons zulke benodigde Persoonsgegevens te verstrekken, kan dit betekenen dat we uw sollicitatie niet kunnen verwerken, u niet kunnen aanhouden als werknemer, onze leveranciers- of klantovereenkomst met u niet kunnen uitvoeren, of u als consument onze diensten niet kunnen aanbieden.

4.2 Toestemming

In bepaalde situaties verwerken we uw Persoonsgegevens alleen indien u ons daar voorafgaand toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld in gevallen waarbij we uw Persoonsgegevens als klant of consument verwerken voor marketingdoeleinden. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, vragen we u op transparante wijze om uw toestemming. Indien uw toestemming de rechtsgrond vormt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op enig moment weer intrekken. Dit is niet van invloed op de verwerking van uw gegevens op basis van uw eerdere toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via uw account of door contact met ons op te nemen via e-mail of het onderstaande telefoonnummer.   

 5.     Het gebruik van EU-/EER-dienstverleners en andere verwerkers

We maken gebruik van dienstverleners die uw Persoonsgegevens voor ons verwerken. Indien nodig sturen we uw Persoonsgegevens ook naar derde partijen. Deze dienstverleners en ontvangers maken vaak onderdeel uit van de Dole Bedrijvengroep.

5.1.  Dienstverleners die uw Persoonsgegevens kunnen ontvangen

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de volgende entiteiten die namens Dole handelen als gegevensverwerkers:

 • Onze moedermaatschappij
 • Dochterondernemingen
 • Gerelateerde en geassocieerde bedrijven
 • Onze bedrijfspartners
 • Klanten
 • Verkopers en andere afnemers
 • Externe dienstverleners

Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten en -voorschriften stemmen deze dienstverleners ermee in om uw Persoonsgegevens te beschermen als zogenoemde “gegevensverwerker” gedurende een periode van 12 maanden na de publicatie van dit Algemeen Privacybeleid, zoals voorgeschreven door de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten en -voorschriften.

5.2.  Ontvangers van uw Persoonsgegevens (derden)

Indien nodig sturen we uw Persoonsgegevens naar externe ontvangers, die deze gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Doorgaans zijn dit dezelfde doeleinden als waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken.

We delen uw Persoonsgegevens niet met derden zonder toestemming, behalve:

 • Wanneer dit wettelijk toegestaan of vereist is of betrekking heeft op een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke uitspraak
 • Wanneer dit nodig is voor het voorkomen van criminele, illegale of onwettelijke activiteiten of fraude, voor de aanhouding of vervolging van wetsovertreders, of voor een onderzoek dat hierop betrekking heeft
 • Wanneer dit nodig is om onze rechten te beschermen of ons en ons eigendom te verdedigen
 • Wanneer dit door u vereist of verzocht wordt, en
 • Wanneer dit nodig is in het kader van de bovenstaande doeleinden

5.3.  Het gebruik van dienstverleners en ontvangers buiten de EU of EER

Als gevolg van onze internationale bedrijfsvoering kunnen uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, waar de gegevensbeschermings- en privacywetgeving minder streng kan zijn dan in de Europese Unie.

We hebben alle redelijke maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw Persoonsgegevens niet door onze Dole-entiteiten, dienstverleners en externe ontvangers worden gebruikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor ze door ons zijn gecontracteerd.

Dole verplicht alle dienstverleners en externe ontvangers buiten de EU/EER om uw Persoonsgegevens adequaat veilig te stellen zoals vereist onder de EU-gegevensbeschermingswet (adequaat niveau van gegevensbescherming). Indien en voor zover uw Persoonsgegevens naar Dole-entiteiten buiten de EU/EER worden gestuurd, garanderen we een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules opgenomen in onze Gegevensoverdrachtovereenkomst. Bij andere dienstverleners of externe ontvangers vertrouwen wij op wettelijke bevoegdheden of contractuele bepalingen.

6.     Verwijdering van uw Persoonsgegevens; archivering

In de regel verwijderen of beperken we het gebruik van uw Persoonsgegevens zodra we deze niet langer nodig hebben voor een of meerdere van de bovenstaande doeleinden waarvoor we de Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren of we uw Persoonsgegevens moeten bewaren om een dienst te kunnen blijven leveren.

We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zouden worden verwerkt, tenzij deze retentie nodig is om een regelgevende functie uit te kunnen voeren, in het kader van enige wet of enig gerechtelijk bevel of gerechtelijke uitspraak, of voor de uitvoering van ons interne archiveringsbeleid.

 We zullen alle redelijke maatregelen treffen om te garanderen dat alle Persoonsgegevens worden vernietigd of permanent worden verwijderd indien deze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zouden worden verwerkt.

7.     Cookiebeleid

7.1.  Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Net zoals de meeste websites gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën, waaronder webbakens, ingesloten scripts en e-tags (gezamenlijk “cookies” genoemd, tenzij anders aangegeven) om gebruikers een efficiënte website-ervaring te kunnen bieden.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door uw webbrowser. Cookies slaan informatie op over websitebezoeken, herkennen u en uw voorkeuren wanneer u de website bezoekt, waarborgen een goede functionaliteit van de website, en zorgen ervoor dat wij onze klanten de gewenste diensten kunnen bieden.

Een cookiebestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID, die de website gebruikt om de pagina’s te traceren die u heeft bezocht, maar de enige persoonlijke gegevens die een cookie kan opslaan is informatie die u zelf deelt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf of cookiebestanden van andere websites lezen. Sommige delen van onze website gebruiken cookies om surfpatronen van gebruikers te herkennen. Dole gebruikt deze functie om het nut van de informatie op onze website voor gebruikers vast te stellen en te bepalen in hoeverre onze navigatiestructuur gebruikers die informatie helpt vinden. Dole voegt deze informatie niet samen met gegevens over individuele gebruikers, deelt deze informatie niet en verkoopt deze informatie niet aan derden. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze cookies. Indien u in uw browserinstellingen hebt aangegeven niet getraceerd te willen worden, gebruiken we geen cookies of traceertechnologieën.

Wat u verder moet weten over ons gebruik van cookies:

 • U kunt cookies tegenkomen van onze externe dienstverleners, die we toestaan op onze website om ons te ondersteunen bij verschillende aspecten van ons websitebeheer en onze diensten, zoals Google Analytics.
 • U kunt ook cookies van derden tegenkomen op bepaalde pagina’s van onze website die niet onder ons beheer staan en niet door ons zijn geautoriseerd. Wanneer u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die als link op onze website is geplaatst, kan die pagina cookies plaatsen.

We gebruiken verschillende soorten cookies, waaronder sessiecookies, permanente cookies, Flash-cookies, pixels, gifs en andere traceertechnologieën, zoals tags van derden, sessietechnologieën, permanente technologieën, first-party cookies en third-party cookies. Permanente cookies kunnen op uw computer blijven staan tot u ze verwijdert, of gebaseerd zijn op uw surfsessie, waarbij ze verwijderd worden zodra u uw browser sluit. First-party cookies worden door ons gebruikt en beheerd om diensten aan te kunnen bieden op onze website.

7.2.  Het doel van cookies

We kunnen cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief het aanbieden van diensten waar u om heeft gevraagd en het verbeteren van uw online ervaring, bijvoorbeeld door uw voorkeuren van een eerder bezoek aan onze website te bekijken tijdens een volgend bezoek. Ons gebruik van cookies is onderverdeeld in vier categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel om op onze website te kunnen surfen en de functionaliteiten te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we de diensten waar u om vraagt, niet leveren. Strikt noodzakelijke cookies worden doorgaans gebruikt voor anonieme gebruikerssessies door de server. Deze cookies worden ook geplaatst en gebruikt indien u niet instemt met het gebruik van cookies.
 • Prestatiecookies: deze cookies worden gebruikt om de werking van onze website te verbeteren en unieke gebruikers te onderscheiden op basis van willekeurig toegewezen identificatienummers. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht, en of gebruikers foutmeldingen te zien krijgen op onze webpagina’s. Alle informatie verzameld door deze cookies wordt geaggregeerd en is dan ook anoniem. We gebruiken deze cookies uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner.
 • Functionaliteitscookies: met behulp van deze cookies kunnen we uw gemaakte keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) en u betere, persoonlijkere functionaliteiten bieden. De informatie die deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en traceren uw surfgedrag op andere websites niet. We gebruiken deze cookies uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner.
 • Targetingcookies/commerciële cookies: deze cookies worden gebruikt om u relevante en voor u interessante advertenties te kunnen tonen. Daarnaast worden ze gebruikt om te voorkomen dat u een specifieke advertentie vaak te zien krijgt, en om de effectiviteit van deze commerciële campagnes te meten. Deze cookies onthouden uw eerdere bezoeken aan onze website en kunnen deze informatie delen met andere organisaties, zoals adverteerders. We gebruiken deze cookies uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner.
 • Cookies van derden: via onze websites kunnen cookies van derden op uw apparaat worden gedownload. U kunt bijvoorbeeld ingebouwde deelknoppen zien op onze webpagina’s om content gemakkelijk te delen met verschillende populaire socialemediaplatforms (zoals Facebook en Twitter). Wanneer u op een deelknop klikt, kan er een cookie worden geplaatst door het platform waar u uw content wil delen. Wij hebben geen invloed op deze cookies van derden, dus we adviseren u om de respectievelijke privacyverklaringen van deze externe diensten te raadplegen om te begrijpen welke gegevens deze organisaties van u verzamelen en wat hiermee wordt gedaan. In bijvoorbeeld het beleid van Facebook inzake gebruiksgegevens, het privacybeleid van Twitter en het privacybeleid van Pinterest kunt u meer informatie vinden over deze diensten. We gebruiken deze cookies uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner.

Ons gebruik van cookies kan in de loop der tijd veranderen, maar blijft in principe beperkt tot de bovenstaande categorieën. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

7.3.  Analytische diensten

Deze website gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van de website wordt verstuurd en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres gedeeltelijk gebruikt in de Europese Unie of alleen in de Europese Economische Ruimte indien gebruikt door andere partijen. Uw volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gedeeld met een Google-server in de Verenigde Staten, waarna het adres wordt ingekort en dus slechts gedeeltelijk wordt gebruikt. IP-anonimisering is actief op deze website.

Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website met als doel om uw gebruik van de website te analyseren, webactiviteitsrapporten samen te stellen voor websitebeheerders, en andere diensten te bieden gerelateerd aan websiteactiviteit en internetgebruik. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. Indien u dit doet, kan dit echter betekenen dat u niet meer de volledige website kunt gebruiken. U kunt ook de toekomstige tracering van Google Analytics afwijzen door de ‘Google Analytics Opt-out Browser’ add-on te downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.4.  Uw beheer van de cookies die we gebruiken

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Uw beheer van de cookies die we gebruiken

U kunt de cookies die door deze website worden gebruikt, beheren en blokkeren door de instellingen in uw browser of op uw apparaat aan te passen waarmee u het plaatsen van sommige of alle cookies kunt weigeren. Indien u echter uw browser- of apparaatinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, kan dit betekenen dat u onze website of delen van onze website niet kunt bekijken. 

In de meeste moderne browsers is het mogelijk om de cookies te beheren die worden opgeslagen op uw computer: 

Google Chrome

Zo wijzigt u de cookie-instellingen:

1. Klik op het menu in Chrome

2. Kies Instellingen

3. Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen 

4. Klik onder ‘Privacy’ op de knop Site-instellingen 

5. In de cookies-sectie kunt u de instellingen wijzigen, zoals cookies toestaan, alle cookies verwijderen, of cookies van derden blokkeren

Raadpleeg deze website voor meer gedetailleerde instructies: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Internet Explorer 8, 9 en 10

1. Ga naar het hulpmiddelenmenu (Alt + X)

2. Selecteer Internetopties

3. Klik op het kopje Privacy

4. Beweeg de schuifknop om uw gewenste instellingen te selecteren

5. Klik voor meer gespecialiseerde instellingen op de knop Geavanceerd , vink het vakje Cookie-verwerking opheffen aan en wijzig de instellingen zoals gewenst

Raadpleeg deze website voor verdere instructies:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Mozilla Firefox

1. Selecteer Opties

2. Klik op het kopje Privacy

Klik op de link ‘individuele cookies verwijderen’ om cookies te wissen. Selecteer Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis in het Firefox-keuzemenu om de cookie-instellingen te wijzigen. 

Raadpleeg deze website voor verdere instructies: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari

1. Ga naar de instellingen in het menu van Safari

2. Selecteer Voorkeuren

3. Klik op het kopje Privacy

4. Specificeer in de sectie ‘Cookies blokkeren’ of u wil dat de browser cookies van websites accepteert of weigert

Indien u wil zien welke websites cookies opslaan op uw computer, klik dan op Details.

Indien u cookies blokkeert in Safari, kan het voorkomen dat u cookies tijdelijk moet accepteren om een pagina te kunnen openen. Herhaal in dit geval de bovenstaande stappen en selecteer de optie ‘Nooit’ in de sectie ‘Cookies blokkeren’. Zodra u klaar bent met de pagina bezoeken, kunt u cookies wederom blokkeren en de paginacookies verwijderen.

Raadpleeg deze website voor verdere instructies: http://support.apple.com/kb/ph21411

Andere browsers

Omdat er continu nieuwe apparaten, waaronder tablets en telefoons, worden uitgebracht, is het niet mogelijk om iedere afzonderlijke browser voor ieder apparaat te behandelen. We adviseren u daarom om de website van de fabrikant te raadplegen voor verdere instructies omtrent cookies. 

8.     Uw rechten

In het geval van klachten of vragen, bijvoorbeeld over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten in overeenstemming met de toepasselijke EU-gegevensbeschermingswet:

 • Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om uw Persoonsgegevens bij te werken indien er veranderingen plaatsvinden. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien om te controleren dat de informatie compleet, accuraat en niet misleidend is.
 • U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die we van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te rectificeren, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, en gebruikmaken van uw recht op gegevensportabiliteit. In dit geval dienen alle verzoeken gerelateerd aan de verwerking van uw Persoonsgegevens te worden gericht aan onze afdeling gegevensbescherming, die u kunt bereiken per e-mail via privacy.officer@doleintl.com of per post via het onderstaande adres:

  Dole Packaged Foods Europe BV, Weena 20, Unit 2.A, 3012 NJ, Rotterdam, Nederland
 • Indien u de verwerking van uw Persoonsgegevens niet beschouwt als wettig volgens de toepasselijke Gegevensbeschermingswet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk.
 • Voor verdere informatie en klachten kunt u tevens contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Dole via de volgende contactgegevens:
  Afdeling gegevensbescherming
  E-mail: privacy.officer@doleintl.com
  Adres: Weena 20, Unit 2.A, 3012 NJ, Rotterdam, Nederland
  Dole Packaged Foods Europe BV
  Download hier het Privacybeleid van Dole Packaged Foods Europe BV.

9.     Verdere vragen en contact

Indien u op enig moment vragen heeft over dit Algemeen Privacybeleid of de werkwijze van Dole met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, of indien u ons feedback wil geven over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

10.     Definities

Toepasselijke Wet of Toepasselijke Gegevensbeschermingswet: verwijst naar de plaatselijke wetten en gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de respectievelijke Beheerder.

EU-gegevensbeschermingswet verwijst naar:

 • de EU-gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de respectievelijke Beheerder, of
 • in het geval van een Verwerker, de EU-gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de Beheerder in de EU, of
 • in het geval dat de Beheerder niet in de EU is gevestigd, de EU-gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de EU-ontvanger van de Persoonsgegevens.

Beheerder: verwijst naar een gegevensbeheerder zoals gedefinieerd in de toepasselijke EU-gegevensbeschermingswet.

AVG: Bepaling (EU) N° 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016, waarnaar wordt verwezen als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Gegevensoverdrachtovereenkomst: verwijst naar de Overeenkomst gesloten tussen Dole-entiteiten om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen bij het versturen van gegevens naar Dole-entiteiten buiten de EU/EER.

Werknemer: verwijst naar enig bestuurslid of enige werknemer of vergelijkbare freelancer van een Dole-entiteit.

Dole: verwijst naar de Dole Groep in het algemeen, inclusief Dole-entiteiten.

Individu: verwijst naar personen binnen en buiten de EU zoals gedefinieerd door de AVG of andere toepasselijke EU-gegevensbeschermingswetten.

Persoonsgegevens: verwijst naar persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in Art. 4 (1) van de AVG (ongeacht of zulke data verband houdt met de EU/EER).

Verwerking: verwijst naar het verwerken van Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Art. 4 (2) van de AVG.Verwerker: verwijst naar een gegevensverwerker zoals gedefinieerd in de toepasselijke EU-gegevensbeschermingswet.