Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 12 maart 2021

Deze website (“Site”) wordt beheerd en/of onderhouden door Dole Packaged Foods, LLC en/of een of meerdere dochterondernemingen of gelieerde partijen (afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als “DPF, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Door onze Site te gebruiken, stemmen deelnemers (“Deelnemer”, “u”, “uw”) in met de algemene voorwaarden in dit document en enige wijzigingen daarop (“Algemene voorwaarden”). Lees deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw door om te waarborgen dat u het huidige beleid heeft gelezen en hiermee instemt, aangezien deze voorwaarden zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De ingangsdatum van onze Algemene voorwaarden staat bovenaan dit document vermeld. We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze pagina daarom periodiek. Wezenlijke veranderingen zullen we naar u communiceren via een mededeling op onze Site. Daarnaast kunt u de laatste herzieningsdatum van onze Algemene voorwaarden altijd in dit document vinden. Door de Site te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn gecommuniceerd, stemt u automatisch in met de gewijzigde Algemene voorwaarden. Uw gebruik van specifieke functionaliteiten van onze Site kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Door deze functionaliteiten te gebruiken, stemt u er tevens mee in door zulke aanvullende voorwaarden te zijn gebonden. 

PRIVACY

We zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijk identificeerbare informatie. Enige informatie die we kunnen verzamelen met betrekking tot gebruikers van onze Site, is onderhevig aan ons Privacybeleid, dat u hier in kunt zien. 

ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en alle inhoud op onze Site, inclusief, maar niet beperkt tot namen, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen, teksten, kolommen, graphics, foto’s, illustraties, ontwerpen, audioclips, videoclips, artikelen, software, iconen en andere elementen waaruit de Site bestaat (gezamenlijk “Inhoud”), zijn beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten, evenals internationale verdragen en de wetten van andere landen. De Inhoud is eigendom van of in het beheer van ons, onze gelieerde ondernemingen of andere partijen die ons gelicentieerd hebben of anderszins van materiaal hebben voorzien. Tenzij specifiek bepaald in dit document of elders op onze Site mag Inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getoond, gedownload, geplaatst, verzonden, in een database worden verwerkt, of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd, of anderszins worden gebruikt voor enig doel, door enige persoon of door enige entiteit, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DPF. Het is niet toegestaan om de Inhoud uit te breiden of te verwijderen, vervormen, decompileren, reverse-engineeren of demonteren, er afgeleide werken van te maken of de Inhoud anderszins te wijzigen. Ongeautoriseerde pogingen om enige Inhoud te wijzigen, om onze beveiligingsfuncties te omzeilen of om onze Site te gebruiken voor enig ander doel dan het beoogde doel, is strikt verboden. 

Daarnaast is het websites, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend, niet toegestaan om via koppelingen of anderszins naar enige pagina behalve de homepage van deze Site te verwijzen, of deze Site, inclusief de webpagina’s en het materiaal op deze Site, te framen. Ook is het entiteiten niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPF een koppeling te plaatsen naar enig aspect van deze Site in een e-mail met commerciële doeleinden. 

DPF kent de Deelnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie (“Licentie”) toe om één kopie van enig materiaal op onze Site te gebruiken en tonen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met het specifieke doel om dit materiaal te downloaden (“Gedownload materiaal”). De Deelnemer verbindt zich ertoe om alle auteursrechten en andere kennisgevingen in zulk Gedownload materiaal te handhaven. De Deelnemer verbindt zich er tevens toe om het Gedownloade materiaal geenszins te veranderen of wijzigen. Deze Licentie kan niet door de Deelnemer worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven aan enige andere partij en kan op enig moment door DPF worden herroepen. In het geval van een herroeping of andere kennisgeving verbindt de Deelnemer zich ertoe om enig Downloadbaar materiaal afkomstig van de Site te verwijderen en/of vernietigen.

UW GEBRUIK VAN DE SITE: GEDRAGSREGELS

Door onze Site te gebruiken, stemt de Deelnemer in met de volgende gebruiksregels:

 • De Deelnemer plaatst of deelt geen onwettelijk materiaal via onze Site, inclusief maar niet beperkt tot enig bedreigend, schadelijk, lasterlijk, obsceen of pornografisch materiaal; frauduleus materiaal of materiaal dat onjuiste, bedrieglijke of misleidende uitspraken, claims of weergaven bevat; of enig materiaal dat in overtreding is van de landelijke of plaatselijke wet- en regelgeving, of dat kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
 • De Deelnemer gebruikt onze Site niet voor het plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar maken van enig materiaal beschermd door een eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht en/of merkenrecht of enig ander recht van een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit recht. 
 • De Deelnemer gebruikt de Site niet op een manier die het gebruik van deze Site of de hardware, software, netwerken, systemen, technologie en voorzieningen waarop en waarin de Site draait (“Infrastructuur”), of de laptops, desktops of mobiele apparaten van andere gebruikers kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of anderszins storen, of die het functioneren van enige software, hardware of telecommunicatieapparatuur kan beschadigen, verstoren of beperken. 
 • De Deelnemer tracht niet ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze Site, enige verwante website, andere accounts, het computersysteem of de netwerken verbonden aan deze Site door middel van hacken, wachtwoordmining of andere methodes. 
 • De Deelnemer doet geen poging om materialen of informatie te verkrijgen op een manier die niet als zodanig beschikbaar is gemaakt via deze Site, inclusief het vergaren of anderszins verwerven van informatie over anderen, zoals e-mailadressen. 

Gebruikers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor enig materiaal dat zij bewaren, versturen, downloaden, bekijken, plaatsen of distribueren (“Deelnemersmateriaal”) of anderszins bereiken of beschikbaar maken via de Site of Infrastructuur. Gebruikers verbinden zich ertoe samen te werken met DPF om enige vermeende schending van deze Algemene voorwaarden te onderzoeken en corrigeren. 

In het geval dat DPF kennisneemt van zulk Deelnemersmateriaal of enige activiteit uitgevoerd door de Deelnemer die in strijd lijkt met deze Algemene voorwaarden en/of DPF blootstelt aan civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, behoudt DPF zich het recht voor om zulk materiaal te onderzoeken, de toegang tot zulk materiaal te blokkeren en enige functionaliteiten of Inhoud van de Site zonder aansprakelijkheid op te schorten of te beëindigen. DPF behoudt daarnaast het recht om samen te werken met wettelijke autoriteiten en derden om enige vermeende schending van deze Algemene voorwaarden te onderzoeken, inclusief het onthullen van de identiteit van enige Deelnemer die DPF verantwoordelijk acht voor deze schending. DPF behoudt zich tevens het recht voor om technische mechanismen te implementeren om overtredingen van deze Algemene voorwaarden te voorkomen. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt de rechten en de rechtsmiddelen waartoe DPF bij wet of in redelijkheid en billijkheid gerechtigd is. 

INZENDINGEN

Enige opmerkingen, geplaatste inhoud, ideeën, suggesties, concepten, producten, diensten, technologieën, investeringen of innovatie-ideeën, of ander materiaal dat via onze Site in wat voor format dan ook naar DPF wordt ingezonden (“Inzendingen”) zijn en blijven wereldwijd het exclusieve eigendom van DPF, en DPF heeft het recht om (zonder compensatie aan u of enige andere partij) zulk materiaal tot in der eeuwigheid en via enig medium, reeds bestaand of nog te ontwikkelen, op commerciële of niet-commerciële wijze te gebruiken. U erkent en begrijpt dat DPF regelmatig onafhankelijk betrokken is bij onderzoeken naar en de ontwikkeling van concepten, plannen, kansen, producten, diensten, technologieën, investeringen, innovaties en ideeën (gezamenlijk “Concepten”), ofwel zelfstandig ofwel via derden; DPF 
behoudt zich het recht voor om zulke Concepten, wel of niet vergelijkbaar met of gerelateerd aan die van u, te gebruiken. DPF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk richting u of enige andere partij voor vorderingen met betrekking tot inbreuk, misbruik, betalingen, royalty’s of anderszins in het geval dat uw Inzendingen, of enig ander materiaal in uw ontwikkeling, gelijkenissen vertoont of vergelijkbaar is met enig Concept dat eerder is ontwikkeld door of bekend was bij DPF of door DPF of onze partners ontwikkeld wordt. Enig gebruik van de Inzending of van gerelateerde of vergelijkbare Concepten is geen erkenning door DPF van de nieuwheid, uniekheid, nuttigheid of originaliteit van de Inzending. 

Dit betekent dat:

 • Uw Inzendingen niet als vertrouwelijk of beschermd worden behandeld, zelfs indien u ze als zodanig aanduidt of benoemt
 • U ons niet kunt aanklagen of anderszins aanspraken jegens ons geldend kunt maken voor het gebruik van de Inzending
 • Indien we uw Inzending gebruiken, we niet verplicht zijn om u of een ander te betalen of deze Inzending aan u of iemand anders toe te schrijven
 • We niet verplicht zijn om de Inzending te gebruiken, beoordelen of terug te sturen

U erkent dat u, en niet DPF, verantwoordelijk bent voor uw Inzendingen. Wanneer u ons voorziet van een Inzending, verbindt u zich ertoe dat: (i) uw Inzending origineel van u, nieuw en accuraat is, (ii) uw Inzending geen rechten schendt of overtreedt, en dat het gebruik ervan de rechten van enige derde partij, enige toepasselijke wet of verordening, of deze Algemene voorwaarden niet schendt of overtreedt; (iii) geen van de rechten in uw Inzending eerder zijn toegekend aan iemand anders, en dat geen van de rechten in de Inzending door een derde partij zijn benut; (iv) alle morele rechten op uw Inzending vrijwillig door u worden afgestaan; (v) uw Inzending geen persoonlijke informatie bevat (met uitzondering van uw contactgegevens), en (vi) dat u redelijke commerciële inspanningen zal leveren om te verzekeren dat uw Inzending geen virussen, computerwormen, Trojaanse paarden of andere items van destructieve aard bevat. 

DPF is niet verantwoordelijk voor enig materiaal of enige informatie ontwikkeld, opgeslagen, bewaard, ingezonden, verstuurd of toegankelijk gemaakt op of via de Site of Infrastructuur door Deelnemers, en is niet verplicht om hierover enige redactionele controle uit te voeren of te overzien. 

GELINKTE SITES

Onze Site kan verwijzingen naar andere websites bevatten die niet in het bezit zijn van DPF of door DPF worden beheerd. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, advertenties, privacybeleidsvoering, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via zulke websites. Het gebruik van gelinkte sites is uw eigen risico. Bepaalde links op onze Site kunnen u doorverwijzen naar websites en e-commerceplatforms van derden waarop u goederen en producten van DPF kunt aanschaffen. Deze websites en e-commerceplatforms zijn niet in het beheer van DPF. U erkent en stemt ermee in dat enige transacties die u doet op websites of e-commerceplatforms van derden, volledig tussen u en de beheerders van zulke websites of e-commerceplatforms worden uitgevoerd, en geenszins verbonden zijn aan DPF. DPF is niet verantwoordelijk voor de verkoop of nakoming van enige goederen of producten die u via een website of e-commerceplatform van een derde partij aanschaft, en enige klachten, vragen of vorderingen dienen te worden gericht aan de beheerder van zulke sites of platforms. We raden u aan opmerkzaam te zijn wanneer u onze Site verlaat en de voorwaarden op zulke gelinkte sites te lezen. Daarnaast kan onze Site links bevatten naar websites in het beheer van dochterondernemingen of andere gelieerde bedrijven (“Gelieerde sites”) van DPF. Deze Gelieerde sites zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen die op zulke websites zijn geplaatst. 

GEEN MEDISCH ADVIES

DE INFORMATIE OP ONZE SITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN IS NIET BESTEMD TER VERVANGING VAN ENIGE VORM VAN MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. RAADPLEEG UW ARTS OF EEN GEREGISTREERD DIËTIST INDIEN U VRAGEN HEEFT OVER UW DIEET, MEDISCHE AANDOENING OF DE HIERIN AANGEBODEN INFORMATIE. Negeer nooit het advies van een medisch professional en stel contact met een medisch professional nooit uit als gevolg van informatie die u op deze site heeft gelezen. 

VRIJWARING VAN GARANTIES

ONZE SITE EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN GEPLAATST OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA ONZE SITE WORDEN VERSTREKT ZOALS U DIE AANTREFT OP HET MOMENT VAN GEBRUIK. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN ONZE SITE VOOR EIGEN RISICO IS. DPF EN DE DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, TUSSENPERSONEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN ADVERTEERDERS VAN DPF (DE “DPF-PARTIJEN”) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, OF INFORMATIEVE INHOUD. HOEWEL HET ONS DOEL IS DAT DE INHOUD OP ONZE SITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN ACTUEEL IS, GEVEN WE GEEN GARANTIES: (I) DAT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE OF ENIGE INHOUD HIERVAN (INCLUSIEF ENIGE SOFTWARE) ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF STORINGSVRIJ IS; (II) DAT ONZE SITE OP IEDER MOMENT EN VANAF IEDERE LOCATIE BESCHIKBAAR IS; (III) DAT ENIGE STORINGEN OP ONZE SITE WORDEN GECORRIGEERD; OF (IV) DAT DE SERVERS WAAROP ONZE SITE EN INHOUD BESCHIKBAAR ZIJN, GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVATTEN. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE DPF-PARTIJEN ZIJN IN GEEN OMSTANDIGHEDEN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, RESULTERENDE, BIJZONDERE OF BIJKOMENDE SCHADE (ZELFS WANNEER DEZE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, ENIGE GEDERFDE WINSTEN OF OMZET, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, OF HET VERLIES VAN COMPUTERPROGRAMMA’S OF INFORMATIE VOORTVLOEIEND UIT (I) UW GEBRUIK VAN ONZE SITE OF UW ONVERMOGEN OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN, (II) INHOUD EN/OF DIENSTEN AANGEBODEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA ONZE SITE, (III) fouten of onjuistheden op onze Site of de producten, informatie en gerelateerde afbeeldingen verkregen via deze Site; (IV) enige materiële schade, inclusief schade aan uw mobiele apparaat of uw computersysteem als gevolg van virussen of andere schadelijke componenten, tijdens of als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze Site of enige gelinkte site; en (V) enige andere schade voortvloeiend uit uw gebruik van deze Site. 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

In sommige jurisdicties is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan. Dientengevolge gelden de hierboven genoemde beperkingen van garanties en/of de beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet voor u. IN ZULKE JURISDICTIES IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DPF BEPERKT VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOELAAT. 

VRIJWARING

U verbindt zich ertoe alle DPF-partijen en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, aandeelhouders, tussenpersonen en vertegenwoordigers vrij te stellen van enige en alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en lasten (inclusief, zonder beperking, redelijke juridische onkosten) die voortvloeien uit de schending van uw overeenkomst onder deze Algemene voorwaarden, enige garantie die u hierin biedt of die anderszins het gevolg is van uw gebruik van deze Site. U verbindt zich ertoe volledig samen te werken met DPF bij het doen gelden van een beschikbare verdediging in verband met een vordering die is onderworpen aan de schadeloosstelling door u in het kader van deze Algemene voorwaarden. 

BEËINDIGING OF WIJZIGING

DPF heeft het recht om enig aspect van de Site, inclusief de beschikbaarheid van enige functionaliteiten van de Site, op ieder moment te beëindigen, wijzigen, op te schorten of stop te zetten. DPF kan ook beperkingen stellen aan bepaalde functionaliteiten en diensten, of uw toegang tot delen van de Site of de volledige Site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. DPF heeft het recht om de hier verleende autorisatie, rechten en licenties op te schorten. 

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Wij doen geen toezeggingen dat de Inhoud op onze Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Indien u onze Site vanaf locaties buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle plaatselijke wet- en regelgeving omtrent online gedrag en aanvaardbare inhoud. 

GELDEND RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Op deze Algemene voorwaarden zijn de geldende wetten in de staat Californië van toepassing. U onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de federale gerechten, staatsrechtbanken en lokale rechtbanken in de Amerikaanse staat Californië en het district Los Angeles. 

OVERIGE BEPALINGEN

Alle Algemene voorwaarden in dit document zijn bindend en komen ten goede aan de betreffende partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gewijzigd of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum, in welk geval de resterende bepalingen van kracht zullen zijn. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de betreffende partijen, en hebben voorrang op enige andere overeenkomst, belofte of praktijk tussen de partijen met betrekking tot de bepalingen in dit document. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot en uw gebruik van onze Site (of een deel daarvan) op enig moment op te schorten (met of zonder kennisgeving). Geen verklaring van afstand door enige partij van enig hierin genoemd recht vormt de grondslag van een verklaring van afstand van dit recht of enig ander recht. 

AUTEURSRECHTKENNISGEVING

DPF respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. DPF heeft, conform Title 17 U.S.C. § 512, zoals gewijzigd door Title II van de Digital Millennium Copyright Act (de “DMCA”), procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke kennisgeving omtrent vorderingen met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht en het verwerken van zulke vorderingen in overeenkomst met de DMCA. Indien u ons wenst te verwittigen over een inbreuk op het auteursrecht, dient u ons schriftelijke communicatie te sturen waarin het volgende is opgenomen (raadpleeg uw juridisch adviseur of de DMCA ter bevestiging van deze vereisten): 

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is geautoriseerd om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat vermeend is geschonden.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden, of, indien er meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één site middels dezelfde kennisgeving worden gecommuniceerd, een representatieve lijst van de betreffende werken op die site. Omschrijf het werk en voeg, waar mogelijk, een kopie of de locatie (via een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe.
 3. Identificatie van het materiaal waarvan u gelooft dat het de rechten schendt of onderworpen is aan schendende activiteit en waarvan u denkt dat het verwijderd dient te worden of niet-beschikbaar moet worden gemaakt, en voldoende informatie waarmee wij het materiaal kunnen lokaliseren. De meest effectieve manier om ons te helpen de relevante inhoud snel te vinden, is door URL’s op te nemen in de tekst van uw kennisgeving.
 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop we contact met u kunnen opnemen.
 5. Een verklaring dat u in goed vertrouwen overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de manier die vermeend schendend is, niet is geautoriseerd door u, de eigenaar van het auteursrecht, uw vertegenwoordiger of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en, op straffe van meineed, dat u als klagende partij geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat vermeend is geschonden.

Deze schriftelijke kennisgeving dient te worden verstuurd naar onze aangewezen vertegenwoordiger via de volgende contactgegevens:

copyright@doleintl.com

Dole Packaged Foods, LLC 3059 Townsgate Road, Suite 400
Westlake Village, California 91361, Verenigde Staten

Enige persoon die bij willens en wetens onjuist beweert dat een bepaald materiaal of een bepaalde activiteit schendend is, kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene voorwaarden of ons privacybeleid, of indien u de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons heeft verschaft wil inzien of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via: Dole Packaged Foods, LLC 

3059 Townsgate Road, Suite 400
Westlake Village, California 91361, Verenigde Staten
Attention: Consumer Center 
Telefoonnummer: 001-1800-232-8888
E-mail: Dole.Consumer.Center@doleintl.com

U kunt deze Algemene voorwaarden hier als pdf-bestand downloaden.

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Woont u in een van de volgende landen, dan kunnen er aanvullende voorwaarden op u van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden hebben voorrang boven enige inconsistentie in de bovenstaande wereldwijd geldende Algemene voorwaarden.

SINGAPORE

U bevestigt dat de bepalingen in de Internet Code of Practice van toepassing zijn op uw gebruik. Dienovereenkomstig bevestigt u de daarin opgenomen bepalingen te hebben gelezen, en voor zover vereist, uw aanvaarding, naleving en goedkeuring daarvan.

THAILAND

Algemene aankoopvoorwaarden – Thaise versie
Algemene aankoopvoorwaarden – Engelse versie

FRANKRIJK

Deze Plaatselijke Algemene voorwaarden voor Frankrijk zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden, maar bevatten specifieke voorwaarden voor het gebruik van de Site, inclusief de Dole Inkoopportal, voor Frankrijk. Uw gebruik van de Inkoopportal is daarom onderhevig aan de onderstaande aanvullende Plaatselijke Algemene voorwaarden, die voorrang hebben boven enige inconsistente voorwaarden in de Algemene voorwaarden. Door deze Portal te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn door zulke aanvullende Plaatselijke Algemene voorwaarden. 

Definities

 • Gegevensbeschermingswetten: toepasselijke wetten gerelateerd aan de bescherming van persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, oftewel “AVG”) en de Franse wet n° 78-17 du van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de Franse wet n° 2018-493 van 20 juni 2018 of enige andere latere gegevensbeschermingswetten.
 • Site: de website van Dole, die hier beschikbaar is voor EU-gebruikers: 
 • Inkoopportal: hulpmiddel beschikbaar op de Site en voornamelijk gericht op het gezamenlijke beheer van inkopen, aangeboden door de Inkoopafdeling van Dole. De Inkoopportal is hier beschikbaar, inbegrepen bij en onderdeel van de Site.

1. PRIVACY

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

 Wij zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG. Alle informatie die we verzamelen van gebruikers van onze Site is onderhevig aan het Algemene Privacybeleid van Dole Packaged Foods Europe, waarin de details met betrekking tot de verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie zijn opgenomen.

Het gebruik van de Dole Inkoopportal als onderdeel van onze Site is onderhevig aan het Dole Privacybeleid, waarin de verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt omschreven en dat in het algemeen van toepassing is op uw gebruik van de Site. Met betrekking tot het gebruik van de Dole Inkoopportal kan DPF uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met als doel om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de portal, en in het bijzonder om bestellingen en leveringen te beheren, facturen te betalen, of te reageren op offerteaanvragen. DPF verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor deze doeleinden.

De persoonsgegevens die worden verzameld via de Dole Inkoopportal worden bewaard zolang uw account op de Inkoopportal actief blijft. Deze gegevens kunnen naar de moedermaatschappijen van Dole worden verstuurd onder de voorwaarden die in het Privacybeleid zijn gespecificeerd, en zijn onderhevig aan de beveiligingsmaatregelen zoals opgenomen in de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

U heeft het recht om uw gegevens op enig moment in te zien, te laten rectificeren, te laten verwijderen of over te laten zetten, en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan in verband met het gebruik van de Inkoopportal. U kunt hier bezwaar tegen maken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy.officer@doleintl.com, of door een brief te sturen naar het volgende adres: Weena 200, Unit 2.A, 3012 NJ, Rotterdam, Nederland.

2. UW GEBRUIK VAN DE SITE: GEDRAGSREGELS

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk: Door onze Site te gebruiken, stemt de Deelnemer in met de volgende gebruiksregels:

 • De Deelnemer plaatst of deelt geen onwettelijk materiaal via onze Site, inclusief maar niet beperkt tot enig bedreigend, schadelijk, lasterlijk, obsceen of pornografisch materiaal; frauduleus materiaal of materiaal dat onjuiste, bedrieglijke of misleidende uitspraken, claims of weergaven bevat; of enig materiaal dat in overtreding is van de plaatselijke wet- en regelgeving, of dat kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
 • De Deelnemer gebruikt onze Site niet voor het plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar maken van enig materiaal beschermd door een eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht en/of merkenrecht of enig ander recht van een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit recht. 
 • De Deelnemer gebruikt de Site niet op een manier die het gebruik van deze Site of de hardware, software, netwerken, systemen, technologie en voorzieningen waarop en waarin de Site draait (“Infrastructuur”), of de laptops, desktops of mobiele apparaten van andere gebruikers kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of anderszins storen, of die het functioneren van enige software, hardware of telecommunicatieapparatuur kan beschadigen, verstoren of beperken. 
 • De Deelnemer tracht niet ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze Site, enige verwante website, andere accounts, het computersysteem of de netwerken verbonden aan deze Site door middel van hacken, wachtwoordmining of andere methodes. 
 • De Deelnemer doet geen poging om materialen of informatie te verkrijgen op een manier die niet als zodanig beschikbaar is gemaakt via deze Site, inclusief het vergaren of anderszins verwerven van informatie over anderen, zoals e-mailadressen.

Deelnemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor enig materiaal dat zij bewaren, versturen, downloaden, bekijken, plaatsen of distribueren (“Deelnemersmateriaal”) of anderszins beschikbaar maken via de Site of Infrastructuur. Deelnemers verbinden zich ertoe samen te werken met DPF om enige vermeende schending van deze Algemene voorwaarden te onderzoeken en corrigeren. 

In het geval dat DPF kennisneemt van zulk Deelnemersmateriaal of van enige activiteit uitgevoerd door de Deelnemer die in strijd lijkt met deze Algemene voorwaarden en/of DPF blootstelt aan civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, behoudt DPF zich het recht voor om zulk materiaal te onderzoeken, de toegang tot het materiaal te blokkeren en enige functionaliteiten of Inhoud van de Site zonder aansprakelijkheid op te schorten of te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke wet. DPF kan ook, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Inkoopportal tijdelijk of permanent ontzeggen in het geval van niet-naleving door de Deelnemer van deze Algemene voorwaarden of abnormaal gebruik door de Deelnemer, en om enige andere reden, zoals om onderhoud te plegen of de Inkoopportal te updaten, te verwijderen of aan te passen. DPF is niet verplicht om enige opschorting of onderbreking van de toegang tot de Inkoopportal te rechtvaardigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen van een dergelijke opschorting of onderbreking van de toegang. 

DPF behoudt daarnaast het recht om samen te werken met wettelijke of regelgevende autoriteiten en derden om enige vermeende schending van deze Algemene voorwaarden te onderzoeken, inclusief het onthullen van de identiteit van enige Deelnemer die DPF verantwoordelijk acht voor deze schending, in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten en uitsluitend na een officieel verzoek van de wettelijke of regelgevende autoriteit. Dole behoudt zich tevens het recht voor om technische mechanismen te implementeren om overtredingen van deze Algemene voorwaarden te voorkomen. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt de rechten en de rechtsmiddelen waartoe Dole bij wet of in redelijkheid en billijkheid gerechtigd is. 

3. VRIJWARING VAN GARANTIES

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

ONZE SITE EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN GEPLAATST OP OF BESCHIKBAAR VIA ONZE SITE WORDEN VERSTREKT ZOALS U DIE AANTREFT OP HET MOMENT VAN GEBRUIK. DE DPF-PARTIJEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, OF INFORMATIEVE INHOUD. HOEWEL HET ONS DOEL IS DAT DE INHOUD OP ONZE SITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN ACTUEEL IS, GEVEN WE GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN: (I) DAT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE OF ENIGE INHOUD HIERVAN (INCLUSIEF ENIGE SOFTWARE) ONONDERBROKEN, TIJDIG OF STORINGSVRIJ IS; (II) DAT ONZE SITE OP IEDER MOMENT EN VANAF IEDERE LOCATIE BESCHIKBAAR IS; (III) DAT DE SERVERS WAAROP ONZE SITE EN INHOUD BESCHIKBAAR ZIJN, GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVATTEN. 

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

OVEREENKOMSTIG MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN HET LAND ZAL GEEN VAN DE DPF-PARTIJEN VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (ZELFS WANNEER DEZE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, ENIGE GEDERFDE WINSTEN OF OMZET, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, OF HET VERLIES VAN COMPUTERPROGRAMMA’S OF INFORMATIE VOORTVLOEIEND UIT (I) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SITE OF UW ONVERMOGEN OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN, (II) INHOUD EN/OF DIENSTEN AANGEBODEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA ONZE SITE, (III) FOUTEN OF ONJUISTHEDEN OP ONZE SITE OF DE PRODUCTEN, INFORMATIE EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DEZE SITE; (IV) ENIGE MATERIËLE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE AAN UW MOBIELE APPARAAT OF UW COMPUTERSYSTEEM ALS GEVOLG VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF STORINGEN VAN UW INTERNETNETWERK, TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE GELINKTE SITE; (V) ENIG MISBRUIK OF FRAUDULEUS GEBRUIK DOOR EEN DERDE PARTIJ VAN DE INLOGGEGEVENS EN/OF HET WACHTWOORD VAN DE DEELNEMER; EN (VI) ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, ZOALS PROBLEMEN MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE INKOOPPORTAL. DAARNAAST ZAL GEEN VAN DE DPF-PARTIJEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD IN HET GEVAL VAN OVERMACHT ZOALS GEDEFINIEERD IN EN ERKEND DOOR DE FRANSE WET. 

5.    GELDEND RECHT EN JURISDICTIE

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

Deze Algemene voorwaarden zijn onderwerpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Franse wetgeving. Tenzij verboden door de wet en zonder beperking van enig wettelijk recht voor consumenten stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures direct of indirect voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze Algemene voorwaarden en de Site die niet op minnelijke wijze tussen de Deelnemer en Dole kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de bevoegde Franse rechtbank. 

6.    AUTEURSRECHTKENNISGEVING

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

DPF respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. DPF heeft procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke kennisgevingen omtrent de vermeende schending van auteursrechten. U dient een aangetekende brief te versturen waarin de volgende gegevens zijn opgenomen (raadpleeg uw juridisch adviseur ter bevestiging van deze vereisten): 

1. De datum van de kennisgeving;

2. Indien de eiser een natuurlijke persoon is: naam, achternaam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats;

3. Indien de eiser een rechtspersoon is: naam, rechtsvorm, vestigingsadres en de vertegenwoordiger van de entiteit voor juridische doeleinden;

4. Naam en adres van de ontvanger, of in het geval van een rechtspersoon, naam en vestigingsadres;

5. Een beschrijving van de betreffende feiten;

6. Op welke gronden de inhoud dient te worden verwijderd, inclusief relevante juridische bepalingen en rechtvaardiging van de feiten;

7. Een kopie van de correspondentie gestuurd naar de auteur of redacteur van de vermeend schendende informatie of activiteit, waarin een onderbreking, terugtrekking of wijziging wordt verzocht, of een verklaring dat er geen contact kon worden gelegd met de auteur of redacteur.

Een dergelijke aangetekende brief dient als volgt naar onze daarvoor bestemde vertegenwoordiger te worden gestuurd:

copyright@doleintl.com

7.    CONTACTINFORMATIE

Deze sectie is als volgt aangepast voor Frankrijk:

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene voorwaarden of ons privacybeleid, of indien u enige persoonlijke informatie die u ons heeft verschaft wil inzien of wijzigen, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via:

Verenigde Staten

1.       Privacy.        Op gebruikers van de Site die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, is het privacybeleid van Dole Packaged Foods, LLC van toepassing met betrekking tot de privacypraktijken van DPF omtrent uw persoonlijke gegevens. 

2.       Accounts.    Voor specifieke onderdelen van de Site kan het nodig zijn om een account aan te maken met een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord (“Inloggegevens”). Daarnaast kunnen accounts en/of bepaalde onderdelen van de Site (zoals voorstelaanvragen, offerteaanvragen en online veilingen) beperkt zijn tot Deelnemers die door DPF zijn uitgenodigd om deel te nemen. U erkent dat DPF het recht heeft om enig verzoek om een account aan te maken, toegang te krijgen tot de Site en/of bepaalde onderdelen van de Site te gebruiken, af te wijzen. 

3.       Accountveiligheid.  U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw Inloggegevens en u stemt ermee in DPF tijdig schriftelijk in kennis te stellen over elk ongeautoriseerd gebruik van uw Inloggegevens en/of uw account. Het is niet toegestaan om uw Inloggegevens met derden te delen, tenzij DPF hiervoor goedkeuring heeft gegeven. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor ieder gebruik van en alle activiteiten uitgevoerd in uw account op onze Site en/of via uw Inloggegevens. Daarnaast erkent u dat DPF niet aansprakelijk kan worden gesteld door u of enige andere partij voor enig misbruik of frauduleus gebruik van uw Inloggegevens en/of uw account. 

4.       Vertrouwelijkheid.   Alle informatie gerelateerd aan DPF die we met u delen of voor u toegankelijk maken in verband met onze Site die niet bij het brede publiek bekend is of die in alle redelijkheid als vertrouwelijk dient te worden behandeld, is de “vertrouwelijke informatie” van DPF en blijft het exclusieve eigendom van DPF.  U dient deze vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor zover dat in alle redelijkheid nodig is voor uw toegestane gebruik van de Site, en u waarborgt dat alle personen of entiteiten die in verband met uw account toegang hebben tot zulke vertrouwelijke informatie worden gewezen op en handelen in overeenstemming met de verplichtingen in deze bepaling.  Het is u niet toegestaan om zulke vertrouwelijke informatie te delen met enige derde partij (afgezien van enige aangeslotenen die zijn gehouden tot vertrouwelijkheid) en u dient alle redelijke maatregelen te treffen om zulke vertrouwelijke informatie te beschermen tegen enig ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde openbaarmaking.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door DPF erkent u en stemt u ermee in dat uw Inzendingen gerelateerd aan voorstelaanvragen, offerteaanvragen en/of andere online inkoop niet worden gezien als vertrouwelijke informatie en niet als zodanig zullen worden behandeld door DPF.  U erkent en stemt ermee in dat uw voorstelaanvragen, offerteaanvragen en/of andere Inzendingen gerelateerd aan online inkoop, inclusief enige hierin opgenomen informatie en data, voor enig wettelijk doel door DPF mogen worden gebruikt.  

5.       Geen verplichting.  U erkent en stemt ermee in dat het aanmaken van een account, het insturen van een voorstelaanvraag, offerteaanvraag of andere Inzending gerelateerd aan online inkoop en/of enige andere activiteit uitgevoerd op de Site geen wettelijke, bindende of andere verplichting schept voor DPF.